Konzultační hodiny, individuální práce se žáky, rodiči

ÚTERÝ SUDÝ TÝDEN 7:30 - 12:15

(poté mě zastihnete vždy v úterý odpoledne na ZŠ Sadová do 15:30)

případně po předchozí domluvě v jiný čas v úterý

Pracovna školní psycholožky se nachází v ZŠ Náměstí, hned za hlavním vchodem vpravo.

Konzultaci se školní psycholožkou je nutné předem dohodnout nejprve osobně, e – mailem či telefonicky z důvodu pracovních aktivit v ostatních prostorách školy i mimo školu.

Zároveň Vás žádám o omluvu na tel. nebo e-mail, pokud se nemůžete na schůzku dostavit. Mohu pak termín využít a nabídnout jej jiným klientům.

Tel. číslo: 775609790

 E-mail: suvova@meucaslav.cz

Slovo psychologa


Vážení žáci, rodiče a učitelé,

na Vaší škole působím jako školní psycholožka.  Tato profese již v našem školství začíná být častější a známější. Přesto považuji za důležité seznámit Vás s tím, v jakých situacích se můžete na školní psycholožku obracet.

Pracovní činnost školní psycholožky:

Školní psychologové mají ve své činnosti napomáhat spolu s pedagogy tomu, aby se děti ve škole cítily maximálně spokojeně a bezpečně, aby využily naplno svůj potenciál učit se novým věcem. Jako školní psycholožka spolupracuji s dětmi, jejich rodiči (zákonnými zástupci), učiteli i ostatními zaměstnanci školy. Školní psychologové se řídí zákonem o ochraně osobních informací a etickým kodexem školního psychologa, jejich práce musí být v souladu s novým nařízením GDPR. Veškeré informace sdělené mají důvěrný charakter.

Náležitosti poskytování služby školní psycholožky:

Rodičům a zákonným zástupcům je k podpisu předkládán tzv. generální souhlas s poskytováním služeb školního psychologa. Svým podpisem vyjadřujete souhlas nebo nesouhlas s tím, aby se Vaše dítě, pokud to bude potřeba, mohlo zúčastnit skupinové práce školní psycholožky se třídou – v rámci prevence sociálně-patologických jevů jako např. témata vztahů ve třídě (sociometrie), šikany, závislostí apod.. V případě Vašeho nesouhlasu, se těchto aktivit Vaše dítě účastnit nebude a učitel mu určí náhradní práci.

Protože se snažíme o individuální porozumění každému žákovi, může Vaše dítě promluvit o svých starostech také se školní psycholožkou. V případě, že Vaše dítě by chtělo využít opakovaných konzultací se školní psycholožkou, budete o této skutečnosti neprodleně informováni, také můžete spolupráci iniciovat sami. Následně s Vámi bude řešena konkrétní podoba spolupráce a podepisován tzv. Individuální souhlas o spolupráci se školní psycholožkou a dostanete informaci o zpracování osobních údajů. Podepsaný individuální souhlas zákonných zástupců opravňuje školní psycholožku pracovat systematicky s jejich dítětem nad rámec první konzultace.

S čím se na mě můžete obracet


Žáci neváhejte za mnou přijít, pokud:

 • máte problémy s učením a přes veškerou Vaši snahu stávající metody učení selhávají
 • máte potíže se soustředěním
 • potřebujete podporu a pomoc při řešení osobních problémů
 • vás trápí jakýkoliv problém, se kterým si nevíte rady
 • si potřebujete o něčem popovídat a ujasnit si některé věci a nevíte, komu se svěřit
 • máte potíže ve vztazích se spolužáky, s rodiči či některým z učitelů a chtěli byste poradit, jak vztahy zlepšit
 • vás trápí tréma, strach ze zkoušení
 • se rozhodujete o vašem budoucím povolání a nevíte, kterou střední školu zvolit
 • kamaráda trápí nějaký problém, vy mu chcete pomoci, ale nevíte jak
 • se ocitnete v krizové životní situaci nebo v jakékoliv jiné situaci, s níž si nevíte rady

Rodiče obracejte se na mě

 • pro konzultování výukových, výchovných a vztahových problémů vašich dětí
 • pokud potřebujete konzultovat otázku školní zralosti vašeho předškoláka
 • rozhodujete-li se spolu s Vašimi dětmi o volbě jejich budoucího povolání a potřebujete se ujistit o vhodnosti Vaší volby pro Vaše dítě

Pedagogové mohu s Vámi spolupracovat

 • při řešení výukových, výchovných a vztahových obtíží u vašich žáků, kde již běžná opatření nepomáhají
 • při hledání cesty vedoucí ke zlepšení atmosféry ve třídě, ke zlepšení spolupráce mezi vámi a žáky
 • jako metodická podpora v otázkách inkluze ve vzdělávání

Školní psychologové působí ve škole i jako mediátoři vztahů. Jsou k dispozici stejně pro žáky, učitele a pro rodiče, kteří jsou potřební při řešení problémů ve škole. Pokud máte jakékoliv dotazy, podněty obracejte se na můj e-mail nebo telefon a domluvte si osobní schůzku.

Těším se na setkání s Vámi, Zuzana Sůvová